Autoklav – Rengöring och underhåll

Sterilisering med autoklav är både effektivt, miljövänligt och ekonomiskt. Steriliseringen sker med vattenånga i en typ av tryckkokare där övertryck skapas. Via hög temperatur och högkvalitativ ånga skapas en effektiv sterilisering. Det krävs exempelvis 121 grader i 15 minuter alternativt 134 grader under 3 minuter för att uppnå rätt effekt. Samtidigt finns även krav på rengöring och service av den autoklav som används för att säkerställa dess effekt.

Det bör ske kontroller både dagligen, varje vecka och varje år. En gång per år bör även kalibrering och service ske av modellen.

Daglig kontroll

En daglig kontroll av en autoklav börjar med den värms upp, vilket exempelvis kan ske via ett så kallat snabbprogram. Det är viktigt att inte sterilisering sker under denna uppvärmning. Inget får alltså ligga i den. För att säkerställa dess funktion kan testet Bowie och Dick genomföras.

Ett test som innebär att man mäter dess förmåga att dra ut luften samt test av ångpenetrationen. Enklast sker detta med färdiga testpaket. Ett annat prov är Process Challenge Device. Detta för att kontrollera instrument som exempelvis laparoskop.

Vid daglig test av en autoklav ska temperatur, tid samt vilket tryck som uppnås kontrolleras. Dessutom kontrolleras att ångans temperatur är inom det acceptabla intervallet.

Veckokontroll

En gång i veckan ska läckagetest genomföras. Detta förutsatt att den autoklav som ska kontrolleras har detta program. Om det programmet inte finns kan en kortare kontroll ske av temperatur, tryck samt tid. De nivåer som kontrolleras kan jämföras mot typkurvan, vilken kan nås via tillverkaren av modellen.

Målet med läckagetestet är att kontrollera att ånga inte kan tränga ut ur autoklaven, alternativt att luft kan tränga in. Skulle det kunna komma in luft är risken att komplett sterilisering inte kan uppnås.

Rengöring

Utöver kontroll bör även rengöring av en autoklav genomföras en gång i veckan. Detta sker med hjälp av rengöringsmedel (milt) samt att detta torkas bort med en trasa fuktad i rent vatten. Hålls modellen överlag ren kan rengöringsmedel sparas till de få gånger då punktinsatser behövs.

Beläggningar

Uppstår det beläggningar i kammaren behöver dessa poleras bort. Detta kan exempelvis ske om det kvarstår rengöringsmedel efter rengöring. Vid upphettning av rengöringsmedlet kan beläggningar uppstå.

Behöver polering ske av en autoklav ska detta ske av personal med adekvat utbildning samt med speciell utrustning för just detta ändamål. I det fall som beläggning uppstår bör även kontroll ske gällande orsak till att detta uppstår. Därmed kan risken minskas för att det ska uppstå igen.

Årlig kontroll

En gång per år (eller oftare) ska en service och kalibrering genomföras. Hur validering och kontroller sker framgår i SS-EN ISO 17665-1 och -2. Är det en äldre modell kan däremot ytterligare krav finnas.

Sammanfattad information

Informationen ovan är en kortare sammanfattning av den information om rengöring av autoklav som framställs på vardhanboken.se. Med reservation för felaktigheter och tolkningsfel från källan. För gällande information samt fördjupad kunskap kring rengöring och service av en autoklav rekommenderas dess hemsida. Där finns även information om sterilisering med annan steriliseringsutrustning så som sterilisering med formaldehyd alternativt väteperoxid.